අපව අමතන්න


සම්බන්ධතා තොරතුරු

  • Shanghai BaZhou Industrial Co., Ltd.
  • දුරකථන: +86-21-34710825
  • ෆැක්ස්: +86-21-34710825
  • WhatsApp: +86-13501931030
  • විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
  • Add: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.